การดำเนินงานภายใต้หมวด 1 : การบริหารจัดการองค์การ

1) นโยบายสิ่งแวดล้อม

2) การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร

3) กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin