การดำเนินงานภายใต้หมวด 2 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1) การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

- การกำหนดวิธีการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน พร้อมการสำรวจช่องทางการสื่อสาร

- การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

- การสื่อสารและความเข้าใจของพนักงาน

- การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากพนักงานรวมไปถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อ

- ความเหมาะสมในการกำหนดผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม

- การกำหนดความจำเป็น, แผนงาน, การประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน พร้อมการบันทึกประวัติในการฝึกอบรม

2)การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3) ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

4) การขนส่งและการเดินทาง

5) การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin