การดำเนินงานภายใต้หมวด 3 : การใช้พลังงานและทรัพยากร

1) แต่งตั้งคณะทำงาน

การใช้พลังงาน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของ สสภ.13 (ชลบุรี)

2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

การใช้น้ำ

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้ทรััพยากรน้ำ ของ สสภ.13 (ชลบุรี)

4.คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ

การใช้ทรัพยากร

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมระบบการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2) กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดการใช้พลังงาน ใช้น้ำ และทรัพยากร

3) รายงานผลการใช้พลังงาน  การใช้น้ำ และการใช้ทรัพยากร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำ

4) ทำป้ายบ่งชี้รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ใช้น้ำ และการใช้ทรัพยากร

ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin