การดำเนินงานภายใต้หมวด 4 : การจัดการของเสีย

1) ถังขยะตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร

2) มาตรการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสำนักงาน

3) ใช้ซ้ำถุงพลาสติก

4) ทางระบายน้ำเฉพาะพื้นที่เข้าโครงการ (Green Office) ติดตาข่ายป้องกันไม่ให้เศษใบไม้ลงไปในท่อระบายน้ำ

5) จุดติดตั้งถังดักไขมัน การดูแลถังดักไขมัน

6) การจัดการน้ำเสียของห้องปฏิบัติการ และน้ำทิ้งจากถังดักไขมัน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

7) การกำจัดของเสียที่เกิดจากการทดสอบของห้องปฏิบัติการ

ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin