การดำเนินงานภายใต้หมวด 5 :สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน

1) ดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องกรองอากาศ ห้อง พื้นห้อง เพดาน พรมปูพื้นห้อง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

       

2) กำหนดจุดสูบบุหรี่และการปฏิบัติ

3) มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุงสำนักงาน เช่น การเจาะผนัง การทาสี เป็นต้น

4) จัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน

5) ความเข้มของแสงสว่างในห้องทำงาน

6) การเลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7) กำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียงและการจัดการเสียงดังจากภายนอกสำนักงาน ที่ส่งผลต่อสำนักงาน

8) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และเวลาที่แน่นอนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งที่เป็นบริเวณที่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ และความรับผิดชอบโดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ

9) กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ พื้นที่สำหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร และพื้นที่อื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมมีป้ายแสดงบอกไว้

10) ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

11) ควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ โดยติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคาร 2

12) จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน   ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน        ศึกษาวิธีการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น

ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin