การดำเนินงานภายใต้หมวด 6 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1) การวางระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การวางระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการลดและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันส่งผลดีต่อสังคม และก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดทรัพยากร การลดปริมาณขยะจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และการลดการเกิดมลพิษ ต่าง ๆ โดยกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

2) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ  เพื่อใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน เช่น ใช้แทนปุ๋ยเคมี ใช้บำบัดน้ำเสียรางระบายน้ำ ใช้ราดโถส้วมเพื่อลดการอุดตัน และต่อยอดมาทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ซักผ้า และล้างรถ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานเขียว คือลดการเกิดของเสียจากการซักล้าง และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ภาชนะบรรจุน้ำเพื่อล้างรถสายยางฉีดน้ำ

3) ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green  Products and Services Database)

4) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสีเขียว

ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin