การดำเนินงานภายใต้หมวด 7 : การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1) โครงการ และกิจกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2) การจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 

 
ll กลับหน้าหลัก II  กลับหน้าหลัก Green Office  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin