ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีนโยบายจัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2560”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการ
ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและ ยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบ ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอื่นได้
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ดำเนินการ ดังนี้

                          คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

                          ประกาศนโนบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

II  กลับหน้าหลัก  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin