REO13:KM
 
 
 
 
 
 
     
 
ปีงบประมาณ 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปี 2560
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปี 2560
แผนการจัดการความรู้ของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560
ปฏิทินกิจกรรมดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของ สสภ.13 (ชลบุรี) ปี 2560
แบบฟอร์มค้นหาองค์ความรู้
ทำเนียบผู้รู้ด้านการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2559
การรวบรวมองค์ความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่ 24 ปี 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่ 3 ปี 2559
ิแผนการจัดการความรู้ ปี 2559

 

 

ความรู้เกี่ยวกับ Knowledge Management : KM
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
กระบวนการจัดการความรู้-KPI และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 

 
     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 โทรสาร 0 3827 5420