ตัวชี้วัดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปีงบประมาณ 2559  
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน PMQA


คำอธิบาย :

>>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมายถึง ความสำเร็จที่หน่วยงานสามารถนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2 มาใช้เป็นกรอบแนวทางการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นบรรทัดฐานในการติดตามและประเมินการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล
>>สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้นำแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 2 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงใหม่ มาใช้ประกอบการจัดทำ เพื่อรักษามาตรฐานและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความพร้อมต่อการเข้ารับการตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2559 - 2561 ต่อไป โดยมีทั้งหมด 4 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การนำองค์การ
หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

Template ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน PMQA

Plan ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน PMQA

การดำเนินงาน
 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


CS1 : ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่อาจจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลผลิตและบริการได้

CS2 : ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CS3 : ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนด้ส่วนเสีย และ นำสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CS4 : ส่วนราชการมีวิธีการในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษาสัมพันธ์ และตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนผังข้อเสนอแนะและ

ตารางสรุปการวิเคราะห์และคัดเลือกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกับองค์การ พ.ศ. 2559

แผนผังการขอรับบริการด้านข้อมูล

CS5 : ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับ การแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล

   
II  กลับหน้าหลักตัวชี้วัด  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420