ตัวชี้วัดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปีงบประมาณ 2559  
 


ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จของจังหวัดมีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ร้อยละของพื้นที่วิกฤติมีคุณภาพน้ำดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ร้อยละของการติดตมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ค่าเฉลี่ยรายปรของเบนซีนในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ี 4 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

 
 
 
     
II  กลับหน้าหลัก  ll
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420