คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมพื้นที่อาคารและรักษาความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พ.ศ. 2553

การสื่อสารนโยบายแก่องค์กรจากผู้บริหารสูงสุด
การสื่อสารนโยบายแก่องค์กรจากผู้บริหารสูงสุด
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
การทบทวนการบริหารงานห้องปฏิฺบัติการ
การทบทวนการบริหารงานห้องปฏิฺบัติการ
การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานรับรอง
การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานรับรอง
ขอบข่ายที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดงในน้ำผิวดิน
การวิเคราะห์หาปริมาณสารแขวนลอยในน้ำผิวดินและน้ำทิ้ง
การวิเคราะห์หาปริมาณแมงกานีสในน้ำผิวดิน
การวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมในน้ำผิวดิน
การวิเคราะห์หาปริมาณซีโอดีในน้ำทิ้ง