ค่านิยม สป.ทส. " รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ "
  วิสัยทัศน์ สป.ทส.
 

  พันธกิจ  
 


1. อำนวยการ ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลงานและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการการตัดสินใจและการบริการประชาชน

 
  ประเด็นยุทธศาสตร   เป้าประสงค์  

1. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย
    ทางชีวภาพ
 
1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญา
    ท้องถิ่นสำหรับการบริหารจัดการและให้บริการ
  2. การพัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
    จากธรรมชาติ
  1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการป้องกันและ
    ได้รับการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์
 
 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
    บุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเอื้อต่อการบริหาร
    กิจการบ้านเมืองที่ดี
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสมรรถนะของบุคลากร
    เพื่อตอบสนองการทำงานตามแนวทางการบริหาร
    ภาครัฐแนวใหม่
2. ขับเคลื่อนนโยบายและพันธกิจตามกฎหมายให้สามารถ
    ปฏิบัติและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
 
  4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการ
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
  1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ิ   และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
     
 
 
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-282381,3 โทรสาร 038-275420