ค่านิยม สป.ทส. " รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ "
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 


คู่มือการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม

คู่มือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ : การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ภายใต้กระบวนการสร้างคุณค่าของ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 คู่มือในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ

คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

คู่มือการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

คู่มือการใช้งานระบบการนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 
 
 
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-282381,3 โทรสาร 038-275420