ค่านิยม สป.ทส. " รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ "
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของสสภ.13(ชลบุรี)
(สำหรับหน่วยงานภาครัฐ)
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ของสสภ.13(ชลบุรี)
(สำหรับประชาชน)
สรุปผลความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
สรุปผลความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต?นทางขององค?กรปกครองส?วนท?องถิ่น ป?งบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงการปรชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัตการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดอย่างบูรณาการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงการปรชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดอย่างบูรณาการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

 
 
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-282381,3 โทรสาร 038-275420