ดาวน์โหลดเอกสาร  
       
  1. แบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
  2. รายละเอียดการกรอกข้อมูล