สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

เป็นหน่วยงานส่วนกลางในระดับกองสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต
และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ดูแลและจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อม
โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบใน 6 จังหวัด
ภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว


 
มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

  จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  
ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค

  
จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของส่วนราชการ
     และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

  
ิดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม
  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่
     และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420