ให้คำแนะนำและประสานงานกับจังหวัดในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
  ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการคุ้มครองและเสริมสร้าง
     คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความรุนแรง และแนวโน้มของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และวีดีโอ ตลอดจนสื่อโปสเตอร์
 
เป็นศูนย์กลางประสานงานในภาคตะวันออกในการขอรับการจัดสรร หรือกู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขอรับการ
     บริการด้านวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมตลอดจนการขอ จดทะเบียนขององค์กรเอกชน


 

 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420