วิสัยทัศน

มุ่งให้เกิดความร่วมมือองค์กรเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็ง
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี
เป็นฐานในการดำรงชีพอย่างมีความสุขของประชาชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคตะวันออก


 

 

พันธกิจ

1. ร่วมสงวน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่า
    เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในภาคตะวันออก

2. จัดทำแผนจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
    โดยใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
3. ร่วมพัฒนารูปแบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นปัญหา
4. ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก

 

   
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420