บทบาทหน้าที่


   ส่วนอำนวยการ

  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

   ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

  ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420