สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 30 คน
  ข้าราชการ 16 คน
  ลูกจ้างประจำ 5 คน
  พนักงานราชการ 6 คน  
  ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

 

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

  ส่วนอำนวยการ  :  โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 13,14
นางอุมาภรณ์ สุกใส
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(ผอ.ส่วนอำนวยการ)

นางสาวอารีรัตน์  หาดกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางนฤมล อินทร์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวทัศนันท์ ปานสังข์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุริยนต์ นกทรัพย์
ช่างไม้ ช4

นายทนงศักดิ์ มรกต
ช่างไม้ ช4

นายวิชิต โคกเพราะ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายอาคม ศรีเชียง
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางสาวกลอยใจ พิศนอก
   
นายอาคม สว่างพร้อม    
     
     
   ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : โทรศัพท์ 0 3828 2381 ต่อ 20
 
นางลักษณา วีรธนาภรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

(ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม)
นางสาวลัดดา พูลผล
พนักงานธุรการ ส4
 
 
นางสาวพรชนก บัณฑิตไทย
เจ้าพนักงาานธุรการ
 
  ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม : โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 24,25
นางลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
(ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม)
นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวสุทธินี มีสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวอรวรรณ ใจบุญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพิน รัตนะแพร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวรุ้งลาวัลย์ ฟองสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมา
  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 22
       
นายยุทธนา ตันวงศ์วาล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
( ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
นางสาวสุนีรัตน์ รัตนะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 
นางสาวฐานวีร์  ธีรวิชวรวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
  ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม : โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 21
       
 

นางปรานี โอรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

นางสาวชลาลัย รุ่งเรือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ ทองรักษา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
       
  ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย : โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 17,16
         
นางอรสา นิลประกอบกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
(ผอ.ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย)
นายพัลลภ อัมพรไพบูลย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวณิรดา ตันสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420