มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
มาตรฐานคุณภาพน้ำ
เพื่อการบริโภค
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการ
คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ
มาตรฐานระดับเสียงและ สะเทือน
มาตรฐานคุณภาพดิน