มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

          การกำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ

          การกำหนดประเภทแหล่งน้ำผิวดิน

          มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

         การกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำภาคต่างๆ

         การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง