สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
 
ประเภทข้อมูล ฐานข้อมูล
โรงงานอุตสาหกรรม

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2550
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี 2549

คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2550
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2551
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2552
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2553
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2554
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2555
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2556
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2557
คุณภาพน้ำเแม่น้ำ 7 สาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2558

คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองปี 2551
คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2552
คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2553
คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2554
์คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2555
คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2556
คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2557

คุณภาพน้ำคลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี 2558

ขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา)
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2550
ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2551
ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2552

คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศรายวันในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2550
คุณภาพอากาศรายวันในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2551
คุณภาพอากาศรายวันในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2552
คุณภาพอากาศรายวันในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2553
คุณภาพอากาศรายวันในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2554

ฟาร์มสุกร ที่ตั้งฟาร์มสุกรในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2549-2550
สถานพยาบาล ที่ตั้งสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2551
เหมืองแร่ ที่ตั้งแหล่งสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 53 แห่ง (ปี 2549)                         
 
     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin