สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกรม   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
75 จังหวัด
 


     สำนักงานรัฐมนตรี

     สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           สำนักบริหารกลาง
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
           สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
           สำนักตรวจและประเมินผล
           สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
           สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           สำนักพัฒนาบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
           กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม

           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
           ศูนย์ปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลาย
           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ศูนย์ราชการใสสะอาด
           ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยน
           กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน

           กลุ่มงานคลังและพัสดุ  

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     กรมควบคุมมลพิษ

     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     กรมทรัพยากรธรณ

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     กรมทรัพยากรน้ำ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     กรมป่าไม้

 
 


  กระบี่
  กาญจนบุรี
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแ่ก่น
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ชัยนาท
  ชัยภูมิ
  ชุมพร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตรัง
  ตราด
  ตาก
  นครนายก
  นครปฐม
  นครพนม
  นครราชสีมา
  นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  น่าน
  บุรีรัมย์
  ปทุมธานี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ปราจีนบุรี
  ปัตตานี
  พระนครศรีอยุธยา
  พะเยา
  พังงา
  พัทลุง
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบุรี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  แม่ฮ่องสอน
  ยโสธร
  ยะลา
  ร้อยเอ็ด
  ระนอง
  ระยอง
  ราชบุรี
  ลพบุรี
  ลำปาง
  ลำพูน
  เลย
  ศรีสะเกษ

  สกลนคร
  สงขลา
  สตูล
  สมุทรปราการ
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สระแก้ว
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุโขทัย
  สุพรรณบุรี
  สุราษฎร์ธาน
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อ่างทอง
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี


 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค    

 

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

 

   
รัฐวิสาหกิจ    


     องค์การจัดการน้ำเสีย

     องค์การสวนสัตว

     องค์การสวนพฤกษศาสตร

     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม

     บริษัทไม้อัดไทย จำกัด

 
องค์การมหาชน    


     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

   
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420 :
ติดต่อ admin