รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

 ปี 2551           ปี 2552 ปี 2553
(คลิ๊กที่นี่)
ปี 2554
(คลิ๊กที่นี่)
ปี 2555 ปี 2556
     
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
     
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคตะวันออก
      ปี 2547-2549
   (ติดต่อสำนักงานฯ)
 ปี 2550-2554
  ปี 2556-2559
    ปี 2560-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สสภ.13 (ปี 2549-2552 คลิ๊กที่นี่)
  ้ื
    ปี 2551    ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554   ปี 2555
ปี 2556
     
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559      
รายงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
  Cick here
ปี 2551            ปี 2552      ปี 2553 ปี 2554      ปี 2555
ปี 2556
คุณภาพน้ำผิวดิน ปี 2557    
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560

 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมในพื้นที่ภาคตะวันออก
       
           ปี 2553          
   
รายงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 
  จ.ชลบุรี (ปี 2555) จ.ระยอง (ปี 2555) จ.จันทบุรี (ปี 2555) จ.ตราด (ปี 2555) จ.สระแก้ว (ปี 2555) จ.ฉะเชิงเทรา (ปี2555)
       
 

ทน.ระยอง (ปี 2552)

ทม.มาบตาพุด
(ปี 2552)
ทม.ขลุง (ปี 2552) ทม.ตราด ( ปี 2552)      
รายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรด้านสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring (ปี 2552) (คลิ๊กที่นี่)
 


โครงการประเภท
บริการ ชุมชนและที่พัก
อาศัย ในเขตพื้นที่ เมืองพัทยา
โครงการประเภท
บริการ ชุมชนและที่พัก
อาศัย ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก
โครงการประเภท
เหมืองแร่ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก
รายงานผลการศึกษาคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง
 


Cick here
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556  
คุณภาพน้ำคลองเขตมาบตาพุด ปี 2557
ปี 2557 ปี 2558
รายงานติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัด ขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2537-2552 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำโตนเลสาป

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนภาคตะวันออก ภายใต้
แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2554

 

รายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2555

 

รายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2556

 
 


 
รายงานผลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาคตะวันอออก
 

  รายงานผลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ปี 2557
  รายงานผลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ปี 2558

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย (ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา)

สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย ปี 2556   
สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ส.ค..56   
สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย ตั้งแต่เดือน เม.ย.- มิ.ย.56 
  สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย ตั้งแต่เดือน ต.ค.55 - มี.ค.56
  สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย (สถานีท่าข้าม) ปี 2555
  สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสถานีอัตโนมัติ (สถานีหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ) ปี 2554
 สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสถานีอัตโนมัติ (สถานีหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ) ปี 2553
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย (สถานีหน้าที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา) ปี 2552
       ( size = 1.98 MB)

 
หากท่านเกิดปัญหาในการ download หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม : **กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ **  
  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-282381,3       โทรสาร : 038-275420
   อีเมลล์ : reo13.org@mnre.mail.go.th
ชื่อ-สกุล :   *
ชื่อหน่วยงาน :   *
ที่อยู่ :   *
โทรศัพท์ :   *
โทรสาร :  
E-mail :   *
รายละเอียด :   *
    
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420