สถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอุตสาหกรรม

ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

มลพิษหมอกควันในประเทศไทย

มลพิษหมอกควันข้ามแดน

การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

โครงการ Car Free Day ของประเทศไทย

โครงการรณรงค์ลดมลพิษจากรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการการปรับปรุงรถจักรยานยนต

โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่ (DIESEL) (in English)

ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม

สารกรดในบรรยากาศ: มลพิษที่ไร้พรมแดน

Air Pollution Information (1994)

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

รถบัสไฟฟ้า

"สถานการณ์การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของเมืองต่างๆ ในโลก"

โครงการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Pathways Calculator สำหรับประเทศไทย"

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

จดหมายข่าวศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร
       - การนำน้ำเเสียไปใช้ ้ประโยชน์ทางการเกษตร
      
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ

แนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง

การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด

การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำพื้นที่ภาคตะวันออก

ขั้นตอนการขออนุญาตและพิจารณาอนุญาตให้ขุด ตัก และดูดทรายแม่น้ำ


     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420