วิเคราะหคุณภาพน้ำ พารามิเตอร์พื้นฐาน  28 พารามิเตอร์  ดังนี้
ความเป็นกรด-ด่าง ( pH )
ความขุ่น (Turbidity )
ความนำไฟฟ้า( conductivity )
ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ( Total Dissolved Solids )
ปริมาณสารทั้งหมด (Total  Solids)
สารแขวนลอย( Suspended Solids )
ตะกอนหนัก  ( Settleable Solids )
ออกซิเจนละลาย  ( Dissolved Oxygen )
บีโอดี  ( Biochemical Oxygen Demand )
ซีโอดี ( COD )
ความกระด้าง ( Hardness )
ซัลไฟด์ ( Sulfide )
ไนเตรต ( Nitrate )
ไนไตรต์ ( Nitrite )
แอมโมเนีย ( Ammonia )
ไนโตรเจนทั้งหมด  ( Total kjeldahl Nitrogen )
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ( Total Phosphorus )
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria)
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease )
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ : การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืม-คืนอุปกรณ์และสารเคมี ของห้องปฏิบัติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
ห้องปฏิบัติการ สสภ.13 (ชลบุรี) : (ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิ๊กที่นี้) ติดต่อ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 24 ,25
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420