งานแผนสิ่งแวดล้อม ติดต่อ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 21

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/จัดทำรายงาน (EIA) ติดต่อ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 21

การติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ิอม (EIA)ติดต่อ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 22

ระบบบำบัดน้ำเสีย ติดต่อ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 21

ขยะมูลฝอย ติดต่อ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 20

ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดต่อ ส่วนเฝ้าระัวังและเตือนภัย โทร.038282381,3 ต่อ 17,16

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดต่อ ส่วนเฝ้าระัวังและเตือนภัย โทร.038282381,3 ต่อ 17,16

การตรวจสอบและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำ ติดต่อ ส่วนเฝ้าระัวังและเตือนภัย โทร.038282381,3 ต่อ 17,16

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ติดต่อ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 25,24

การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 20

เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อ ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.038282381,3 ต่อ 22

    แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน

     แจ้งเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420