แนวทางการฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

แผน/นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ิอม (EIA)

การฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ณ ห้องปฏฺบัติการ

ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ภูมิสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ ส่วนอำนวยการ โทร 038-282381,3
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420