ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดตราด

จังหวัดตราดมีสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียงแห่งเดียวคือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด ซึ่งรองรับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียง มีพื้นที่ 138 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งท่าสูง ตำบลกระแจะ อำเมืองตราด จังหวัดตราด มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบฯ ประมาณ  26 ตัน/วัน   (ปี 2547) นอกจากนี้จังหวัดตราดยังมีแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์  ทุ่งเลี้ยงสัตว์ท่าจาก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ อบต.ไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีพื้นที่ 50  ไร่ สามารถขยายได้ 200  ไร่ เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ของจังหวัดที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไข ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาพื้นที่ และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ (ตัน/วัน)

การกำจัดขยะมูลฝอย

หมายเหตุ

ระบบกำจัด

พื้นที่กำจัด (ไร่)

พื้นที่ที่ใช้ไป (ไร่)

คาดว่าจะรองรับได้ถึง

ทม.ตราด

2.52

15

15

168

16

ปี 2560

ที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งท่าสูง ม.7
ต.วังกระแจะ
อ.เมือง

ทต.เขาสมิง

1.547

2

2

X

30

5

-

ที่สาธารณประโยชน์ เขต อบต. ทุ่งนนทรี

ทต.ท่าพริก
เนินทราย

41

2-4

3

-

-

-

ทิ้งร่วมกับทม.ตราด

ทต.แสนตุ้ง

9.1896

5

5

X

150

1.5

-

บ้านทางควาย ม.4 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง

ทต.แหลมงอบ

1.2

1.5

1.5

X

9

-

ปี 2552

ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ

ทต.น้ำเชี่ยว

14.15

1.5

1.5

X

18.9

10

ปี 2556

บ้านชากตาดา ม.4 ต.น้ำเชี่ยว
อ.แหลมงอบ

ทต.บ่อพลอย

7.5

12

12

X

15

4

ปี 2550

ที่สาธารณประโยชน์ บ้านคลองแอ่ง ม.6
ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่

ทต.คลองใหญ่

2.5

6

6

X

50

6

ปี 2558

เขต อบต.ไม้รูด
ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่

ทต.หาดเล็ก

17.21

3

3

X

-

-

-

ทิ้งร่วมกับทต.คลองใหญ่

 

หมายเหตุ

๏   สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล

X   สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2548

รายละเอียดเพิ่มเติมของเทศบาลแต่ละแห่ง ( download ไฟล์ขนาด 0.99 MB)

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย